Toetsenbordvaardigheid

De cursus:

-  Algemeen

-   Lesmateriaal

-   Huiswerk

-   Ziek/Afwezig

-   Eindtoets

-   Cursus Onlinetypeworldlogo


Algemeen:

 De voordelen van een - klassikale - cursus Toetsenbordvaardigheid

 • Kinderen leren blind typen met tien vingers.
 • Wie volkomen automatisch typt, houdt dit veel langer vol.
 • Kinderen die blind typen met 10 vingers concentreren zich honderd procent op hun (school)opdrachten.
 • Aanleren van een goede zithouding. Dit voorkomt rug- en nekklachten (en RSI) op latere leeftijd.
 • Blind typen is minder vermoeiend voor de ogen.
 • Wie het tienvinger-blind- systeem beheerst maakt minder typefouten.
 • De kinderen leren meteen een aantal basisvaardigheden voor tekstverwerking.
 • Het kind heeft voor altijd plezier van deze cursus: de snelheid, het gemak.
 • Typevaardigheid draagt bij aan het zelfvertrouwen van een kind
 • Een klassikale cursus werkt motiverend en stimulerend

 

10-vingerblind-methode: Online oefenen met Typeworld

De cursus wordt gegeven volgens het 10-vingerblind-methode. Dat houdt in: de toetsen worden, les voor les, afgeplakt met gekleurde stickers. Iedere vinger heeft een eigen kleur. Geel: pink - Groen: ringvinger - Rood: middelvinger - Blauw: wijsvinger. Op de leslocaties is het niet mogelijk de toetsenborden af te plakken i.v.m. medegebruik door anderen. Alle stickers voor het afplakken worden verstrekt in les 1.
 
Extra toetsenbord
Wanneer thuis een afgeplakt toetsenbord problemen oplevert voor de (mede) gebruikers van de computer, dan adviseren wij u een extra toetsenbord aan te schaffen wat tijdens het oefenen wordt aangesloten. (Eventueel toetsenbord met USB-aansluiting is te koop via Opleidingscentrum Nieuwleusen). Kostprijs (met of zonder verzendkosten) op aanvraag.


De cursus (inhoudelijk)

 • Letters aanleren met 10-vingers blind volgens de volgorde van Typeworld
 • Hoofdletters – Cijfers - Leestekens
 • Vaardigheidsoefeningen

Basisvaardigheden tekstverwerken:

 • Lettertype/grootte aanpassen
 • Vet-Cursief-Onderstrepen
 • Diverse sneltoetsen
 • Tekst en plaatjes uitlijnen
 • Opsommingstekens
 • Tekst met kleur markeren
 • Kop- en voetteksten
 • Kolommen maken m.b.v. tab-instelling
 • Paginanummering invoegen
 • Werkstuk maken
 • Eenvoudige brief opstellen


Eindtoets

 • 1 Ster-diploma v.a. 100 a.p.m.
 • 2 Sterren-diploma v.a. 130 a.p.m.

1% fout van het totale aantal aanslagen is toegestaan

 

Het lesmateriaal:

Klassikale cursus

Het lesmateriaal bestaat uit: 1 lesboek en jaarlicentie Typeworld, 1 toetsenkaart, 1 vorderingskaart en gekleurde stikkers.

Het lesmateriaal

Wordt eenmalig verstrekt en is inbegrepen in de cursusprijs. Daarna wordt alleen tegen betaling nieuw lesmateriaal verstrekt. Het lesboek bevat naast de lessen, informatie over de huiswerkopdrachten ook veel belangrijke uitleg omtrent de cursus. Heel veel van datgene wij uitleggentijdens de les kunt u ook terugvinden in dit boek.

Tekstverwerken

De uitleg/opdrachten in het boek zijn gebaseerd op WORD 2010/2013. Hebt u thuis een andere (ouder of nieuwer) versie, op onze website staan Handleidingen voor WORD 2003, 2007 en Apple.

Toetsenkaart

De toetsenkaart heeft als doel te fungeren als geheugensteun voor de cursist wanneer hij/zij niet meer weet waar een bepaalde toets zich op het toetsenbord bevindt. De nieuw aangeleerde letters moeten thuis gekleurd worden in dezelfde kleuren als de stickers op het toetsenbord. Volg hiervoor de aanwijzingen in het lesboek.

Toetsen afplakken: 

 Les 1  f- j  Rood d -e - j  Groen s  Geel a - ;
 Les 2  g - h - n  Rood i  Groen l  
 Les 3  r - t    Groen o  Geel z
 Les 4  v  Rood c  Groen w - x  Geel p
 Les 5  b - y      Geel q

 

Voor u begint met het afplakken van de toetsen is het beter deze eerst even ‘vetvrij’ maken, zodat de stikkers de gehele cursus goed blijven zitten.

Vorderingskaart

Op de vorderingskaart (zit achterin het boek) worden op– en aanmerkingen vermeld m.b.t. het oefenen thuis, de vorderingen in de les, eventueel aangevuld met wat tips. Vanaf les twee toetsen wij telkens de vorderingen van de cursist. Vanaf les vijf wordt begonnen met vaardigheidstoetsen. Ook de resultaten daarvan worden op deze genoteerd.

Het is de bedoeling dat u, als ouders/verzorgers, thuis na iedere les (v.a. les 2) deze kaart inziet en ten teken daarvan een paraaf zet in het daarvoor bestemde vakje. Zo weten wij dat u goed op de hoogte blijft van de vorderingen van uw zoon/dochter en komt u niet voor een ‘verrassing’ te staan wanneer het even niet goed gaat.

De vorderingskaart is een belangrijk document  In heel uitzonderlijke gevallen kunnen de op- en aanmerkingen/beoordelingen op deze kaart zelfs (mede) van invloed zijn tijdens de eindtoets.

Zijn de aantekeningen op de kaart voor u, als ouders/verzorgers van een minderjarige cursist, aanleiding tot het opnemen van contact met de docent, is dat altijd mogelijk. Het liefst rechtstreeks, bv. na afloop van een les. Wel graag vooraf een afspraak maken met de betreffende docent wanneer u verwacht dat dit gesprek langer duurt dan 5 minuten. Het telefoonnummer van de docent(e) staat vermeld op de rapportkaart. Het liefst geen vragen op de rapportkaart schrijven. Geef uw kind dan eventueel een briefje mee. Wij kunnen daarop ook het antwoord schrijven.


Huiswerk:

Van de cursist wordt verwacht, dat hij/zij gedurende de cursus, thuis regelmatig oefent in het online oefenprogramma Typeworld. Klik hier voor een proefles van Typeworld.

Huiswerkbelasting: max. 120 min. per week

Typeworld werkt met ‘eilanden’. In het lesboek en de handleiding (online) van Typworld vindt u een schema met daarin de tijd die gemiddeld nodig is voor het maken van de oefeningen.

Valt een eerstvolgende les in een vakantie of op een landelijk erkende feest- of vrije dag, dan schuift deze les automatisch 1 of 2 weken op. Er ontstaat dan een langere periode tussen de lessen. De mogelijkheid bestaat dat er in zo'n geval extra huiswerk wordt opgegeven. Klik hier voor een proefles van Typeworld.

Leerling-volgsysteem

Typeworld beschikt over een uniek leerling-volg-systeem. De docent kan, online, het maken van het huiswerk en de vorderingen van uw zoon/dochter volgen. Mocht het huiswerk maken voor ons aanleiding geven om contact hierover met u op te nemen dan doen wij dat in eerste instantie via email. In het uiterste geval nemen wij telefonisch contact met u op.

Meenemen naar les

Lesboek, vorderingskaart en toetsenkaart, balpen.

Extra opdrachten klassikale cursus: zie Informatie -> extra lesmateriaal

 Ziek/Afwezig: 

* Cursist

Wanneer een cursist tijdens de les niet aanwezig kan zijn door ziekte of andere (dringende) reden, behoort dit tijdig te worden doorgegeven aan de betreffende docent. Het is (meestal) niet mogelijk een gemiste les op een later tijdstip in te halen. Het huiswerk kan gemaakt worden via het schema van Typworld. In de eerstvolgende les proberen wij uw kind de gemiste lesstof zoveel mogelijk alsnog uit te leggen.

* Docent

Door ziekte of afwezigheid van docent proberen wij, door vervanging, de les door te laten gaan. De mogelijkheid bestaat echter dat wij diezelfde dag niet over een vervangende docent kunnen beschikken. Wanneer de les niet doorgaat proberen wij zoveel mogelijk de betreffende kinderen/ouders te bereiken voorafgaande aan de les via telefoon of via school. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat wij niet alle kinderen/ouders tijdig kunnen bereiken. Een vervallen les wordt altijd gecompenseerd op een later tijdstip.

Niet doorgaan van de les door onverwachte, niet te voorziene, omstandigheden

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de les niet door kan gaan: onverwacht slecht weer; stroomuitval en/of computerstoring op de locatie e.d. zijn zaken die wij niet in de hand hebben. Ook in dit geval zullen wij proberen de kinderen/ouders zoveel mogelijk hiervan op de hoogte te brengen via telefoon/school. Helaas kunnen wij, ook in dit geval, niet voorkomen dat wij niet alle kinderen/ouders tijdig kunnen bereiken. Een vervallen les wordt altijd gecompenseerd op een later tijdstip.

Lesdata en tijden

De lesdata en tijden staan vermeld op het inschrijfformulier wat u voorafgaande aan de cursus van ons hebt ontvangen. Daarvan wordt, uitgezonderd onverwachte wijzigingen, niet van afgeweken. Wij willen graag op tijd beginnen met de les. Zorg ervoor dat uw kind op tijd is, het liefst tenminste 5 min. voor aanvang van de cursus.

Einde lestijd

De les duurt per keer ong. 75 min. Wanneer u uw kind ophaalt na afloop, wilt u er dan voor zorgen dat u op tijd bent? Wij zijn meestal nog ongeveer 10 à 15 min. na afloop op de leslocatie, daarna willen wij ook graag, met een gerust hart, naar huis gaan. Dat doen wij niet als wij weten dat nog een van onze cursisten niet is afgehaald.

Eerder uit de les

Wanneer uw kind, om wat voor reden dan ook, de les eerder moet verlaten, willen wij hiervan graag door de ouders op de hoogte worden gesteld.

Eindtoets klassikale cursus:

De eindtoets

De cursus wordt (max. binnen ongeveer 4 weken na de laatste les) afgesloten met een eindtoets. Daarbij is behalve de docent tenminste één afgevaardigde van Opleidingscentrum Nieuwleusen/Instituut NOORD aanwezig. (Bij grotere groepen twee) Zij zullen samen erop toezien dat de cursist zijn/haar eindtoets op de juiste manier aflegt en volgens het aangeleerde 10-vingerblindsysteem.


De klassikale eindtoets bestaat uit twee onderdelen:
- twee vaardigheidstoetsen, waarbij wordt gekeken naar het aantal aanslagen per minuut (a.p.m.) en de daarin gemaakte fouten

- de tekstverwerkingsopdracht; een opdracht waarin de aangeleerde basisvaardigheden v.h. tekstverwerken moeten worden toegepast.

Minimale eisen Diploma 1 ster* of 2 sterren**

Vaardigheidstoets:

1 ster*: minimaal 100 aanslagen per minuut

2 sterren**: minimaal 130 aanslagen per minuut (a.p.m.)

Nauwkeurigheid: 1% fout van het totale aantal aanslagen is toegestaan. Laagst mogelijke beoordelingsnorm = cijfer 5. De beoordeling van de (beste) vaardigheidstoets is doorslaggevend m.b.t. wel/geen diploma.

Tekstverwerkingsopdracht: deze wordt beoordeeld op het toepassen van de aangeleerde basisvaardigheden. Beoordeling: onvoldoende – voldoende – goed – uitstekend.

Beoordelen eindtoets en uitslag
De gemaakte opdrachten worden direct nagekeken en beoordeeld. De uitslag daarvan wordt direct na afloop bekend gemaakt.

Niet voldoen aan de gestelde minimum eisen:
Wanneer blijkt dat het resultaat van het afgelegde eindtoets niet overeenkomt met de gestelde minimumeisen voor het diploma, kan de cursist (bij een minderjarige in samenspraak met de ouders) kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Eenmalig gratis herkansing, nog hetzelfde seizoen. Mocht ook dan niet aan de gestelde minimumeisen worden voldaan, krijgt hij/zij een bewijs van deelname uitgereikt.
 • De cursist kiest direct voor een bewijs van deelname*. Hiermee vervalt het recht op herkansing.

*Op aanvraag van ouders/verzorgers kan Opleidingscentrum Nieuwleusen/Instituut NOORD besluiten een bewijs van deelname, als genoemd bij punt twee, uit te reiken na de laatste les mits cursist ten minste 90% van de lessen heeft bijgewoond. Hiermee vervalt het recht op een (her)examen op een later tijdstip.

De cursusprijs voor de klassikale cursus is incl. de eindtoets. Wanneer niet wordt deelgenomen aan de eindtoets volgt geen restitutie van (een deel) van het lesgeld.


Cursus Toetsenbordvaardigheid Online

typeworld

Wanneer het niet mogelijk is, om welke reden dan ook, onze cursus Toetsenbordvaardigheid klassikaal te volgen dan kan deze ook uitsluitend online worden gevolgd. De cursist ontvangt, na betaling van de gehele cursusprijs, een licentie van het programma Typeword en een wachtwoord om in te loggen. Klik hier voor een proefles.

Hij/zij bekijkt eerst het instructiefilmpje welke voorafgaande aan ieder eiland in het oefenprogramma is opgenomen. Vervolgens worden de opdrachten gemaakt.

Via het leerling-volgsysteem kunnen wij van Opleidingscentrum Nieuwleusen de vorderingen volgen. Wanneer wij constateren dat er niet voldoende geoefend wordt nemen wij via email contact op. Eerst met de cursist en, wanneer nodig, daarna met de ouders.

Online de cursus volgen en toch ook het onderdeel Tekstverwerken meedoen kan ook. Het lesmateriaal daarvoor kan men via OpLeidingsCentrum Nieuwleusen aanschaffen. Kosten: € 10,00 ( excl. verzendkosten)

Klassikaal examen

Voor de cursist die de cursus online volgt is het mogelijk de cursus af te sluiten met een klassikale eindtoets. Voorwaarde: gelijktijdig starten met een lesgroep in de directe omgeving. Kosten: € 25,00

Advies: regelmatig teksten typen vanaf papier. Extra oefenmateriaal: zie Informatie-> extra lesmateriaal.